Ogłoszenie – oryginał

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w marcu 2021 r. będzie wszczynał z urzędu postępowania administracyjne, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2021 r., zawartych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1557) na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.
I. Rodzaj i zakres czynności wyznaczonych i miejsce ich wykonywania.
1. do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju; badania laboratoryjnego na obecność włośni – 1 lekarz weterynarii
a) powiat warszawski zachodni: Ubojnia Trzody Chlewnej Grzegorz Gliński, Radonice 28, 05-870 Błonie.
2. do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywania mięsa i wystawienia wymaganych świadectw zdrowia – 2 lekarzy weterynarii
a) powiat warszawski zachodni: gmina Ożarów Mazowiecki, gmina Błonie, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Stare Babice, gmina Izabelin, gmina Łomianki.

II. Warunki naboru
1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.
2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r.
w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r., poz .1034).
3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Ożarowie Mazowieckim gotowość do wykonywania określonych czynności w terminie do dnia 8 marca 2021r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (Zgłoszenie wstępnej gotowości).
4.Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”.
6. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
7. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udziela sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 733 72 90.
Załączniki:
nr 1 Zgłoszenie wstępnej gotowości

Skip to content