Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te
zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały
zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co
do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.
1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie
do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu
prawach i obowiązkach.
Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.
2. Osoby kontrolujące mogą m. in.:
– żądać pisemnych lub ustnych informacji,
– żądać okazania i udostępnienia dokumentów lub danych informatycznych,
– pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez
kontrolującego i kontrolowanego.
4. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia
muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu. Kontrolowany może również odmówić podpisania protokołu i wówczas
musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisu. Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone
właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
5. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w
tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do
organów ścigania.
6. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie
lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia
wolności lub grzywny.

Skip to content