Ogłoszenie o naborze z dnia 2020-02-20

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

WARUNKI PRACY

 • praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
 • długotrwała praca przy komputerze
 • praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów, gospodarstw objętych nadzorem
 • obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu – brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
 • miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie kontroli Weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (rolnicze, biologiczne, technologiczne, zootechniczne)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20-marca-2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (R000);

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Telefon kontaktowy: 502-560-658

Skip to content