Ogłoszenie o naborze z dnia 2020-02-20

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

WARUNKI PRACY

– praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (godziny pracy 8-16)

– długotrwała praca przy komputerze

– praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych),

– obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu – brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

– miejsce pracy w siedzibie inspektoratu mieści się na parterze budynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badań kontrolnych zakażeń zwierząt.
 • Realizacja zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt.
 • Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych w handlu i wywozie zwierząt, kontroli na miejscu wymogów wzajemnej
  zgodności, kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełniania wymogów bioasekuracji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie; 'wyższe weterynaryjne, zootechniczne, biologiczne lub pokrewne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kał. B
 • Znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20-marca-2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów.° rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone, w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Telefon kontaktowy: 502-560-658

Skip to content