PIW.OS.1131.3.1.2020

OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii do czynności urzędowych na 2021 rok.

W oparciu o art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016r.poz.1077) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż z przyczyn finansowych i organizacyjnych w 2020 roku nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2016 r. poz.1077) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.Nr 89 poz.860 z późn. zm.) Powiatowy Lekarz Weterynarii może wyznaczyć na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji między innymi do:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowego i poubojowego,

oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

 1. sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywania mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
 2. pobierania próbek do badań,
 3. badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
 4. badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny;

lub wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do:

 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
 4. pobierania próbek do badań.

Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania czynności urzędowych (zleconych) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii winni spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U.Nr 89 poz.860 z późn.zm.).

Zgłoszenie o gotowości powinno nastąpić do dnia 20 listopada 2020 r. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje, iż zgłoszenie gotowości do wykonywania czynności urzędowych nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy

Do pobrania: Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

Skip to content