Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 7, pkt 8a, pkt 8e, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 oraz
z 2022 r. poz. 1570), art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii), art. 70 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz
zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz.
UE. L 84 z 31.03.2016, str.1, z późn. zm.
1) ))) a także art. 2 pkt 15, art. 63 i art. 64 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym
chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L 174 z 03.06.2020, str. 64, z późn.
zm.
2) )) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1) Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą
objętą zakażeniem”, obejmującą w województwie mazowieckim w powiecie warszawskim zachodnim obszar:

1) w gminie Izabelin, miejscowości: Truskaw, Izabelin, Hornówek;

2) w gminie Stare Babice, miejscowości: Lipków, Koczargi Stare, Stanisławów.

2) Strefę objętą zakażeniem określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1) W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub
w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami utrzymywanymi
w innych gospodarstwach oraz kontakt z dzikimi ptakami;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia
przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;

3) zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

4) zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich
odchodami;

5) powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie
Mazowieckim lub właściwego wójta/burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć
drobiu lub dzikich ptaków;

6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań
laboratoryjnych oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.
3) ));
7) zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków
lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.

2) W strefie objętej zakażeniem zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na
których gromadzone drób i inne ptaki.

§ 3. 1) Nakazuje się oznakowanie miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych o następującej treści: „GRYPA PTAKÓW STREFA OBJĘTA
ZAKAŻENIEM”.

2) Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów.

§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo w strefie objętej zakażaniem.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Wójtowi
Gminy Izabelin, Wójtowi Gminy Stare Babice, Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego,
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
Komendantowi Powiatowemu Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

§ 6. 1) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz gmin: Izabelin i Stare Babice.

2) Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie
Mazowieckim

Alicja Pietrzak

Treść w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Treść w pliku PDF

 

Skip to content